Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Noem me bij jouw naam - Andre Aciman
Noem me bij jouw naam - Andre Aciman

Audiolibro Noem me bij jouw naam

Andre Aciman
pubblicato da Storytel Publishing NL

Prezzo online:
12,99

Noem me bij jouw naam is het verhaal van een gepassioneerde vriendschap tussen Elio, een muzikale en erudiete jongen, en de Amerikaanse intellectueel Oliver, die als zomergast bij Elio's ouders aan de Italiaanse kust verblijft. Aanvankelijk veinzen ze onverschilligheid jegens elkaar, maar wat er werkelijk sluimert is onweerstaanbare aantrekkingskracht. Het aftasten begint. Vanuit het diepst van hun wezen bloeit iets op dat hen voor het leven zal tekenen. Want wat zij ontdekken is volledige herkenning en overgave. Zelden heeft een auteur de psychologische manoeuvres van aantrekkingskracht scherpzinniger weten te vangen dan André Aciman in deze roman: een onbeschroomde, onsentimentele en hartverscheurende ode aan de passie.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Storytel Publishing Nl

Formato Audiolibro

Durata 08:35.20

Pubblicato 14/09/2018

Lingua Olandese

EAN-13 9789462539389

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Noem me bij jouw naam"

Noem me bij jouw naam
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima