Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ierland, eind jaren zestig. Nora Webster, niet de makkelijkste vrouw, is pas weduwe geworden. Ze probeert haar leven in het kleinsteedse Enniscorthy opnieuw gestalte te geven. Niet alleen heeft ze in haar eentje de zorg voor haar vier kinderen, ze moet ook weer gaan werken. Tegen de achtergrond van het conservatieve, katholieke Ierland met zijn strenge sociale controle weet ze zich door middel van vriendschappen en muziek toch te ontworstelen aan de benauwenis van haar leven.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Personaggi storici, politici e militari

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Audiolibro

Durata 11:30.48

Pubblicato 23/08/2017

Lingua Olandese

EAN-13 9789044539394

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nora"

Nora
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima