Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Nostromo - Beyaz Kapak

Joseph Conrad
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
4,60

"Hayali ama gerçek bir Güney Amerika ülkesi" olan Costaguana'nn Bat eyaletine bal Sulaco kenti, Mr. Gould tarafndan iletilen gümü madeni ve diktatör Bakan Ribiera'nn görece liberal yönetim anlay sayesinde bir süreliine istikrara ve refaha kavumutur. Fakat emperyalist faaliyetlerin, ülke kaynaklarn ve kendilerini sömürdüünü düünen halkç hareket, devrim planlar yapmaktadr. Madenin gümüü tehlikededir. Ülkenin kaderi ise her kesimin güvenini kazanm, kibirli ve cesur talyan gemici Nostromo'nun ellerindedir.

Bayapt kabul edilen Nostromo'da Conrad, dünyay olmasn diledii ekilde deil, gördüü gibi resmeder ve bunu yaparken bireylerin, insanlk durumunun yan sra, toplumsal hayatn da ayrntl bir panoramasn sunar. Öyle ki bu kitap birçok eletirmen tarafndan, Tolstoy ve Dostoyevski'nin epik romanlaryla edeer görülür.

"Baka herhangi bir roman yerine, Nostromo'yu yazm olmay dilerdim."

-F. Scott Fitzgerald -

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750753312

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Nostromo - Beyaz Kapak"

Nostromo - Beyaz Kapak
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima