Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

U osvit križarskih ratova sedamnaestogodišnja Vigdis Adelais, ki napola kultiviranog Normana naseljenog u Rouenu, jednog dana prolazi uz ješivu i zagleda se u Davida Todrosa, sina glavnog rabina iz Narbonne. Premda njezin otac kritizira potpirivanje mržnje prema Židovima, kad sazna za zabranjenu ljubav, zatvori Vigdis u samostan. Nakon uspješnog bijega mlada obraenica uzima ime Hamutal, a premda se ini da e u planinskom mjestašcu Monieuxu nai mir za sebe i svoju djecu, David i Hamutal nisu ni svjesni kakva ih sve iskušenja i tragedije tek ekaju.

Roman Obraenica flamanskog pisca Stefana Hertmansa sjajna je rekonstrukcija dogaaja koji se, premda stari gotovo tisuu godina, ine nevjerojatno suvremenima. Izvanredno oslikanim likovima i atmosferom, kao i dubinom povijesnog shvaanja Obraenica je nedvojbeno remek-djelo autora koji se ve proslavio Slikarom i ratom.

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Fraktura

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 31/03/2021

Lingua

EAN-13 9789533582849

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Obraenica"

Obraenica
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima