Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Och i Wienerwald star träden kvar

Elisabeth Åsbrink
pubblicato da Natur & Kultur

Prezzo online:
13,20
13,85
-5 %
13,85

Femhundra brev fran Wien, prydligt sorterade efter artal, ombundna med snöre och förvarade i en IKEA-kartong. Adressaten var Otto, en judisk pojke som tretton ar gammal ensam kommit till Sverige fran ett Österrike som alltmer präglades av nazisternas maktövertagande 1938. Ottos föräldrar blev kvar i Wien och bevittnade den tilltagande terrorn mot den judiska befolkningen. Breven till Otto visar hur deras vardagsliv hela tiden kringskärs. De försöker halla modet uppe, bade pa sig själva och pa sonen, de gläds at att han har natt friheten, men samtidigt lyser sorgen och saknaden igenom. De sista brev Otto far har avsändaradressen Theresienstadt hans föräldrar skulle aldrig atervända.

I Sverige hamnade storstadspojken Otto pa landet, i gränstrakterna mellan Skane och Smaland. Med tiden fick han arbete som dräng hos familjen Kamprad pa garden Elmtaryd i Agunnaryd. Mellan sonen i huset, Ingvar, och Otto uppstod en stark vänskap. Samtidigt var Ingvar Kamprad aktivt engagerad i nazistiska organisationer och en stor anhängare av fascisten Per Engdahl. Hur kunde detta hänga ihop?

Med utgangspunkt i detta unika brevmaterial ger Elisabeth Åsbrink en personlig och engagerad skildring av den svenska stelbentheten och räddhagsenheten under andra världskriget och visar hur anti-semitismen genomsyrade samhället. Intervjuer med Ingvar Kamprad gjorda 2010 ger relief at hennes berättelse.

Dettagli down

Generi Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Biografie e autobiografie

Editore Natur & Kultur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/11/2011

Lingua Svedese

EAN-13 9789127133402

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Och i Wienerwald star träden kvar"

Och i Wienerwald star träden kvar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima