Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Samlade noveller av Mirjam Tuominen

Daniel Pedersen - Lars Sundh - Rasmus Pettersson
pubblicato da Modernista

Prezzo online:
2,19

Nyskrivet förord av litteraturvetaren Daniel Pedersen till Mirjam Tuominens Samlade noveller.

Om Samlade noveller:

Mirjam Tuominens författarskap liknar ingenting annat i den svenskspråkiga litteraturen. Det tidiga författarskapet, hennes fem novellsamlingar, utgivna mellan 1938 och 1946, utgör hennes mest lästa och älskade verk. Krigets katastrofer, och inte minst fascismens människosyn, utgör tydligt bakgrunden i böckerna. Mot grymheten ställer Tuominen skörheten, i vilken hon finner livets djupaste gåta och källa.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Modernista

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 27/02/2019

Lingua Svedese

EAN-13 9789178930678

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Samlade noveller av Mirjam Tuominen"

Om Samlade noveller av Mirjam Tuominen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima