Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Om Sotfragment av Stig Sjödin

Anna Sanvaresa
pubblicato da Nirstedt/litteratur

Prezzo online:
2,22

Nyskrivet förord av Anna Sanvaresa till Sotfragment av Stig Sjödin.

Om Sotfragment:

"Jaget i Sotfragment är närmast osynligt, övergår ibland i ett 'vi', övergår till porträtt: nattvakten, lagbasen, ungkarlen, agitatorn, strejkbrytaren, förtroendemannen, trotjänaren, bandvalsaren (som sparat för att barnen ska ta studenten, blir föraktad, och 'ska aldrig förstå vem som murat hans ensamhet'). Den kollektiva utmattningens och vredens röst tystas av maskinerna, och så blir utmattningen och vreden en lika naturlig -- eller nödvändig -- del av kroppen som arbetet." (Ur Anna Sanvaresas förord.)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Nirstedt/litteratur

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/01/2021

Lingua Svedese

EAN-13 9789189066526

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Om Sotfragment av Stig Sjödin"

Om Sotfragment av Stig Sjödin
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima