Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

On tot és vidre

Teresa Colom
pubblicato da Pagès editors-Digitalia

Prezzo online:
11,01
13,35
-18 %
13,35

Com diu David Castillo al pròleg "Teresa Colom reté l'aire i diu el vers. Ho fa com els jugadors a punt de fer un llançament de tirs lliures o de xutar un penalti. Una mena de clímax de fràgil tensió com un vidre prim o les ales d'una papallona. A continuació s'endinsa en l'estructura del poema mentre el recita de memòria i el modula fins a ficar-nos en la bombolla que ha creat un exercici alquímic per on la veu vocalitza cada paraula cada gir la freqüència i les cesures com si fóssim en un reialme aliè a tot allò que pogués ser impoètic inútil. He vist molts poetes recitar els seus versos però Teresa Colom els explica diferent atmosfèrics i sensuals amb la duresa càlida del que t'ho pot dir tot si mantens l'atenció i et concentres com ella t'obliga a concentrar-te.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Pagès Editors-digitalia

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 02/07/1905

Lingua Catalano

EAN-13 9788497799263

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "On tot és vidre"

On tot és vidre
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima