Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Het hoogste gebergte ter wereld geeft zijn geheimen maar moeilijk prijs. Westerlingen proberen zijn flanken te bedwingen of zoeken er spirituele verlichting. Erika Fatland kijkt verder. De reisboekenschrijfster trok een jaar lang door alle vijf landen van de Himalaya: Pakistan, India, Nepal, China en Bhutan, een van de meest etnisch en religieus diverse regio's ter wereld. Hier worden politieke conflicten uitgevochten en proberen grootmachten voet aan de grond te krijgen. Ondertussen doen gewone mensen hun best om hun levens vorm te geven onder barre klimatologische omstandigheden, op de grens van traditie en moderniteit. Fatland dringt als geen ander door tot het leven op grote hoogte.

'Een hoogtepunt van een boek.' Dagbladet ******

'De polyglotte Fatland neemt haar invalshoek bloedserieus.' NRC over De grens

Dettagli down

Generi Guide turistiche e Viaggi » Consigli per il viaggio e opere generali

Editore Singel Uitgeverijen

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/11/2022

Lingua Olandese

EAN-13 9789044544794

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Op grote hoogte"

Op grote hoogte
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima