Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

De jonge SS'er Otto zit tussen twee vuren. Aan de ene kant rukt het Amerikaanse leger op, aan de andere kant het Russische. Toch blijft hij geloven in de F├╝hrer. Hitler zal zijn volk nooit in de steek laten. Onverschrokken blijft Otto de bevelen van de legeraanvoerders volgen. Hij trekt door bossen en dorpen, slaapt in schuren en tenten en overleeft schietpartijen en tankgevechten. Om vol te houden denkt hij elke dag aan Erika, zijn vriendin, die op hem wacht tot de oorlog voorbij is. Diep teleurgesteld is Otto als hij hoort dat de strijd verloren is. Hij kan ontkomen aan krijgsgevangenschap en keert terug naar zijn dorp. Maar daar wacht hem weer een teleurstelling ... Doelgroep: Jongens en meiden van 12 jaar en ouder Slotdeel van een driedelige serie die de Tweede Wereldoorlog van een andere kant belicht

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Erdee Media Groep - Uitgeverij De Banier

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/02/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789087183349

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Otto's omkeer"

Otto
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima