Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Epopeja narodowa z elementami gawdy szlacheckiej, powstaa w latach 1832-1834 w Paryu. Skada si z dwunastu ksig pisanych wierszem.Jest 1811 r. Do rodzinnego dworku w Soplicowie wraca po zakoczeniu nauk dwudziestoletni Tadeusz Soplica. Gospodarzem Soplicowa jest stryj i opiekun modzieca, Sdzia Soplica. Wydaje si, e dwór jest pusty. Jego mieszkacy wybrali si do pobliskiego lasu. Zwiedzajc stare zakamarki, Tadeusz trafia do swego pokoju dziecinnego. Zastaje w nim Zosi, córk Ewy Horeszkówny. Pikna dziewczyna porusza wyobrani modzieca. Wieczorem, podczas kolacji wydanej na Zamku, o który si toczy spór pomidzy ziemiask rodzin Sopliców a Hrabi, ostatnim potomkiem Horeszków, Tadeusz spotyka uwodzicielsk Telimen. Nawizuje z ni romans...Adam Mickiewicz nigdy nie nazwa Pana Tadeusza" eposem lub epopej. Nie okrelili go te w ten sposób pierwsi czytelnicy utworu. Wyraali nawet swoje niezadowolenie z powodu niewielkiej iloci podniosego tonu w utworze. Uwaano, e zawiera za duo treci rubasznych. Zauwaono take, e nie pojawia si w utworze adna wielka posta historyczna (pojawienie si takiej osoby miao by zgodne z kanonami eposu). Status arcydziea literatury polskiej oraz eposu narodowego Pan Tadeusz" uzyska po 1863 r.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Ktoczyta.pl

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/07/2015

Lingua Polacco

EAN-13 9788379035656

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Pan Tadeusz"

Pan Tadeusz
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima