Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Benim bu hamlem üzerine gölge kaçmaya balad. Ben de mecburen hafif kilolu firarinin peinden yorucu bir kou tutturmak zorunda kaldm, yalnzca içinde bulunduum feci durumdan kurtulabilme olasl beni bu takip için gerekli olan güçle donatyordu. Gölge, içinde onu kesinlikle gözden kaybedeceim uzaklardaki bir ormana doru kouyordu; bunu görünce kalbimi bir korku sard ve bu durum hrsm ateleyerek bacaklarm kanatlandrd."Peter Schlemihl'in Garip Hikâyesi, Adelbert von Chamisso'nun elenceli ve dokunakl bir masal olduu kadar, çadalar tarafndan yetikinler için bir bavuru kayna olarak nitelendirilmitir. "Gölgeni eytana satma" diyen metin, yazar E.T.A. Hoffmann'dan masallaryla ünlü Andersen'e, ressam Ernst Ludwig Kirchner'den besteci Richard Strauss'a kadar birçok sanatçy etkilemekle kalmam, Schlemihl'in saçma pazarlklar yapan kimseleri niteleyen bir isme dönümesine yol açmtr. Günümüzdeki Peter Schlemihl'lerin varl ise Adelbert von Chamisso'nun ileri görülülüünü olduu kadar, keskin zekâsn da kantlamaktadr.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Aylak Adam

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/08/2015

Lingua Turco

EAN-13 9786054849246

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peter Schlemihl'in Garip Hikâyesi"

Peter Schlemihl
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima