Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Peygamber Yolu

Burhan Bozgeyik
pubblicato da Çr Yaynlar

Prezzo online:
0,90

Günümüzde Müslümanlarn alanacak bir vaziyette olduu doru. Ama bu durum geçicidir. Müslümanlar inallah bu zorlu imtihandan yüzünün akyla çkacaklardr. Bu imtihan kazanmann yegane yolu, "Peygamber Yolu"ndan zerre kadar tâviz vermeden ilerlemektir.

Müslümanlar unu çok iyi bilmelidir: Peygamber yolu, izzet, vakar, ecaat yoludur... Peygamber Yolu, birlik, dirlik, huzur, esenlik yoludur... Peygamber Yolu, zilletten, esaretten, kâfirlerin ve münafklarn hakâretlerine uramaktan kurtulu yoludur... Peygamber yolu, krk sahabenin krk senede krk devleti malup ettii o anl ve evketli günlere dönü yoludur. Peygamber yolu, üç ktada islâm'n sancan erefle dalgalandran kahraman ecdâd örnek alarak, bütün ktalarda islâm hâkim klima yoludur... Peygamber Yolu, u asrn dehetli fitnelerle dolu çölünden, islâm ahlâknn hükümfermâ olduu, berrak pnarlarn fkrd vahaya kavuma yoludur. Peygamber Yolu, zerreden eme kadar bütün mevcudatn âhenkle ilemesini temin eden tekvini kânun-u ilâhiyi ders vererek, insann ef'al-i ihtiyariyesini tanzim eden teklifi kânun-u ilâhiyi gösteren bir yoldur.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Religioni e Spiritualità » Fede, politica e società » Religione e scienza

Editore Çr Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786257980470

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Peygamber Yolu"

Peygamber Yolu
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima