Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Porachunki bezimiennej pisarki

Alice Basso
pubblicato da Wydawnictwo Kobiece

Prezzo online:
7,99

Zemsta jest sodka i moe sta si bestsellerem!

Intrygujce cozy mystery ze szczypt mioci, powodzi artów i pisarzami w roli gównej.

Vani Sarca ma niezwyky talent do czytania w ludziach, jak w otwartych ksigach. Ma te city jzyk i barwn osobowo i potrafi sprawnie przelewa swoje i cudze myli na papier. Dlatego jest wymienit ghostwriterk w duym woskim wydawnictwie i ma na koncie imponujc liczb bestsellerów. Takie ycie cakowicie jej odpowiada, przynajmniej do momentu, kiedy nie wkradaj si do niego pewne komplikacje. Musi pilnie odda tekst, który pisze za bardzo popularn autork. Jednak ta zostaje uprowadzona, a policja nie moe jej znale. Na horyzoncie pojawia si te pewien pisarz, który wydaje si chcie od Vani czego wicej ni maszynopisu nowej powieci. Jedno jest pewne. Cz zada, które stany jej na drodze, wykracza poza zakres subowych obowizków.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Wydawnictwo Kobiece

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 30/11/2021

Lingua Polacco

EAN-13 9788366890909

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Porachunki bezimiennej pisarki"

Porachunki bezimiennej pisarki
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima