Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Prometheus ontboeid

Percy Bysshe Shelley
pubblicato da Rastro Books

Prezzo online:
0,86

Prometheus Unbound is een lyrisch drama in vier bedrijven van Percy Bysshe Shelley, voor het eerst gepubliceerd in 1820. Het houdt zich bezig met de kwellingen van de Griekse mythologische figuur Prometheus, die de goden tart en de mensheid vuur geeft, waarvoor hij door Zeus aan eeuwige straf en lijden wordt onderworpen. Het is geïnspireerd op de klassieke Prometheia, een trilogie van toneelstukken die worden toegeschreven aan Aeschylus. Shelley's toneelstuk betreft de vrijlating van Prometheus uit gevangenschap, maar in tegenstelling tot de versie van Aeschylus is er geen verzoening tussen Prometheus en Jupiter (Zeus). In plaats daarvan wordt Jupiter verlaten door zijn ondersteunende elementen en valt hij uit de macht, waardoor Prometheus kan worden vrijgelaten.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Classici , Cinema e Spettacolo » Teatro » Testi e critica letteraria

Editore Rastro Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 11/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 1230004342007

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Prometheus ontboeid"

Prometheus ontboeid
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima