Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Demián, junak knjige Ispriat u ti priu, petnaestak godina nakon što je pohodio psihoterapeuta Jorgea, koji mu je pomogao da prebrodi svoje probleme, nalazi se pred novim životnim raskršem. Njegov brak nije uspio, a ni druge stvari u životu ne idu mu kako je planirao Nema mu druge nego da se obrati svom prijatelju Jorgeu, koji mu je rekao da uvijek može raunati na njega. U novim životnim okolnostima, pred novim problemima, Demián ne zna kako postupati, a Jorge mu pomaže da spozna sebe, da vidi druge novim oima, da kroz niz pria doe do istinskog ja te da shvati kako može raunati na obitelj, prijatelje i novu ljubav.
Demiánova pria ujedno je i pria veine suvremenih ljudi, ona govori o svima kojima se njihova situacija ini bezizlaznom i o tome kako da pronau put - jer, kako autor na jednome mjestu kaže, treba shvatiti da postoji mogunost "da cilj ne bude krajnji domet. Mogunost da put kao takav bude krajnji domet hodanja. Ideja da prolaziš neki put, a da ne proživljavaš svaki korak kao ispit."
Jorge Bucay u knjizi Raunaj na mene iznova se pokazuje kao jedan od najveih i najboljih psihoterapeuta današnjice. On zna kako priati prie, kako s puno humora i jednostavnosti doi do srca problema i kako svatko sam mora pronai rješenje za svoju situaciju. Pritom je ar pripovijedanja pria, kojih je prepuna i ova knjiga, magija koja nas vodi te nam pokazuje da i u naizgled najtežim situacijama ima rješenja i nade za novi poetak.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Publishdrive

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/10/2017

Lingua

EAN-13 9789532664447

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Raunaj na mene"

Raunaj na mene
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima