Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Reggeli prédikációk 1.

Antonio Spadaro - Ferenc pápa
pubblicato da Helikon Kiadó

Prezzo online:
0,00

Ferenc pápa már a megválasztását követ napokban egyértelmvé tette, hogy kiemelten fontos feladatának tekinti a hívkkel való szoros, mindennapos kapcsolat kialakítását. Ezt a célt szolgálják a reggelente a hívk naponta változó kis csoportjának a Szent Márta-ház kápolnájában tartott pápai szentmisék és homíliák, melyeknek rövid összefoglalóját néhány óra múlva közzé is teszik elször a Vatikáni Rádióban és annak honlapján, majd más médiumokban is.

A jelen kötetben, amelyet a patinás jezsuita folyóirat, a La Civiltà Cattolica fszerkesztje állított össze, a 2013 márciusa és júliusa közötti idszakban elhangzott pápai szentbeszédek kaptak helyet. Ezekbl a reggeli prédikációkból egy, a felelsségét mélyen átérz, a világot hívk és nem hívk számára egyaránt jobbá tenni kívánó pápa portréja rajzolódik ki elttünk.

Dettagli down

Generi Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Helikon Kiadó

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 19/12/2017

Lingua Ungherese

EAN-13 9789634790075

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Reggeli prédikációk 1."

Reggeli prédikációk 1.
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima