Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rehumanitzant la tecnologia

Joana Barbany Freixa
pubblicato da Profit Editorial

Prezzo online:
9,99

Rehumanitzant la tecnologia aborda l'impacte de la tecnologia i la revolució digital en les persones, l'empresa i la societat, destacant tant els seus avantatges com els seus desafiaments. La tecnologia pot acostar a les persones, facilitar tasques quotidianes com comprar o estudiar, i incrementar la productivitat de les empreses, però també pot tenir consequències negatives en la salut
i la felicitat de les persones.
La revolució digital i la tecnologia tenen un impacte transformador: ha canviat la forma en què vivim, ha generat un canvi disruptiu en l'economia, les persones i la societat. I és necessari ara més que
mai, humanitzar les relacions i promoure un enfocament més equilibrat i conscient de la tecnologia per a aconseguir una societat més justa i feliç.
En aquest context de transformació digital constant des de principis del segle XXI, sorgeixen nous dispositius més potents i fàcils d'usar, connexions més ràpides i continguts més captivadors.
D'una banda, l'ús excessiu de dispositius i la hiperconexión poden portar a problemes d'addicció i afectar negativament la salut mental i física. També s'observa un augment en els nivells d'infelicitat, i l'impacte negatiu de la digitalització en la societat.
D'altra banda, la tecnologia ben gestionada pot augmentar la felicitat i facilitar la connexió entre persones. Pot ajudar a estalviar temps i gestionar més i millor segons quin aspecte del nostre dia a dia, i pot automatitzar processos mentre posa en valor el talent de les persones.
És necessari trobar un equilibri entre el món digital i el món real, amb especial atenció a la nostraalimentació, el nostre descans, la nostra activitat física i la nostra socialització. Prendre consciència de les nostres accions i consums, tant físics com digitals, aspectes fonamentals per a viure una vida saludable i sostenible en tots els aspectes.

Dettagli down

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali

Editore Profit Editorial

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/03/2024

Lingua Catalano

EAN-13 9788419841995

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rehumanitzant la tecnologia"

Rehumanitzant la tecnologia
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima