Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Return on learning
Return on learning

Return on learning

Rob Adams
pubblicato da Lev.

Prezzo online:
9,99

In de toekomst kijken is onmogelijk. De toekomst start bij niet-weten. Dus is het stellen van de juiste vragen een belangrijke competentie voor ieder mens en elke organisatie. Verbazing kan waardevoller zijn dan ervaring. Met Return on learning omarm je de onzekerheden van de toekomst en krijg je zicht op de achtergronden, aannames en kansen van vernieuwing. Zo weet je wat belangrijk is voor jouw organisatie, kun je de juiste competenties en expertises inzetten en kun je betere beslissingen nemen. Zo krijg je grip op de toekomst.

Dettagli

Generi Economia Diritto e Lavoro » Management » Competizione economica » Studi generali » Tecniche di management » Impresa: responsabilit√† e corporate governance » Economia » Economia, altri titoli » Economia dello sviluppo

Editore Lev.

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 29/06/2021

Lingua Olandese

EAN-13 9789044978575

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Return on learning"

Return on learning
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima