Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rhona is maar wat blij als haar nichtje Gemma Visser midden in het jaar een stageplaats voor haar kan regelen op het Thorbecke College. Maar Ingo, de docent Duits bij wie ze stage moet lopen, is de knapste man die ze ooit gezien heeft... en natuurlijk is het een slecht idee als ze verliefd zou worden op haar stagebegeleider.

Maar soms zijn slechte idee├źn erg moeilijk uit je hoofd te zetten. In 'Romantische kerst' doet Rhona haar best om een eind goed, al goed voor zichzelf te schrijven!

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei » Rosa , Passione e Sentimenti » Romanzi rosa

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 07/12/2015

Lingua Olandese

EAN-13 1230000830782

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Romantische kerst"

Romantische kerst
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima