Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Rostres del silenci

Francesc Torralba
pubblicato da Pagès editors

Prezzo online:
0,00

El silenci no és l'absència de la paraula, sinó que és un element necessari i fecund en la vida humana. De fet, el silenci ha estat objecte de reflexió al llarg de la història del pensament i molts filòsofs i literats han lloat el seu caràcter edificant i constructiu. El silenci és una porta d'accés a la interioritat, al misteri del món i al misteri de l'altre. No obstant això, el silenci ha estat foragitat de la vida humana, de les relacions quotidianes. Vivim immersos en un soroll continu i asfixiant on els espais de silenci són molt fugissers i la paraula humana queda emmascarada per sons de tot tipus. Hem exiliat el silenci de la nostra vida i aquest exili només pot ser negatiu. Descobrir la dignitat del silenci, heus aquí l'itinerari que esbossem en aquest llibre. De la cultura del soroll, quin tipus de pensament pot emergir?

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help

Editore Pagès Editors

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 30/05/2016

Lingua Catalano

EAN-13 9788497799348

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Rostres del silenci"

Rostres del silenci
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima