Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Ruhu Olan Robot-MS 2075

Kenan Kolday
pubblicato da Hermes Yaynlar

Prezzo online:
2,01

Organik bir robota ruh üflense acaba neler olur?

Hikâyemiz MS 2075 ylnda Aden Laborutuvar'nda üretilen ilk organik robotun ve onun bilinç uyannn hikâyesidir. "Sorgulanmadan yaanm bir hayat, yaanmam demektir" diyen Sokrates'in izinden giderek tüm bildiklerinizi size sorgulatacak hikâyemizde Zor Problem olarak adlandrlan "Bilinç Nedir?" sorusunun cevaplarn Yapay Zeka vastasyla arayacaz.

Düünmek nedir? Deneyim ve bellek olmadan düünülebilir mi? Karar alabilmek düünmek midir? Yapay zekânn resim çizmek, beste yapmak gibi esiz eserleri olsa da bu yaratclk mdr? Zekâ bilinci dourur mu? Dourur ise bilinç hangi aamadan sonra ve nasl ortaya çkar? Bilinç hangi unsurlardan oluur? Duygular bilinçli olmann kant mdr? Duygular olmayan bir varlk bilinçsiz midir?

Alan Turing'in, "insanlarn yapp makinelerin yapmad hiçbir ey olamaz" sözü acaba gerçek olabilir mi? Duygular nereden gelir? Zihin olmasa duygular fark edebilir miyiz? Duygular bedenin mi yoksa zihnin mi bir fonksiyonudur? Ruh olmadan sezgisellik olabilir mi? Ruh olmadan yaratclk olabilir mi? Peki, ruh var mdr? Nedir ve nasl açklanr? Ruh, bilincin kayna mdr?

Bu hikâyedeki robot, sizsiniz. Bu, insann uyannn hikâyesidir. Hikâye balasn.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Non definito

Editore Hermes Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786057737335

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Ruhu Olan Robot-MS 2075"

Ruhu Olan Robot-MS 2075
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima