Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Salmer og begyndelser til 1980'erne

Ole Sarvig
pubblicato da Lindhardt og Ringhof

Prezzo online:
9,14

Ole Sarvig var ikke medlem af folkekirken. Med sine traditioner og ritualer stod kirken for ham som en stivnet form fra fortiden, som ikke kunne bruges til noget. Alligevel stod Ole Sarvig som den største religiøse danske digter i nyere tid, og for ham la løsningen pa det moderne menneskes fremmedgørelse og identitetskrise i den kristne kærlighedsoplevelse.

"Salmer og begyndelser til 1980'erne" blev til pa baggrund af sygdom og død i Ole Sarvigs nærmeste familie, og skildrer i et lidenskabeligt, undertiden erotisk sprog, Sarvigs egen længsel efter forløsning gennem kærligheden.

Ole Sarvig (1921-1981) var dansk forfatter og digter. Han er mest kendt for sin lyrik, men han skrev ogsa romaner, essays og debatbøger om billedkunst m.m. Han debuterede i 1943 med digtsamlingen "Grønne digte", og digtet "Regnmaaleren" herfra er optaget i Kulturkanonen. Et hovedtema i Sarvigs forfatterskab er det moderne menneskes krisesituation og udsathed i en verden uden faste normer, hvortil den eneste løsning synes at være naden og kærligheden i en religiøs forstand. Ole Sarvig modtog mange priser for sit forfatterskab, og fra 1972 var han medlem af Det Danske Akademi.

Dettagli down

Generi Musica » Musica sacra, Spiritual, Gospel , Romanzi e Letterature » Poesia , Religioni e Spiritualità » Cristianesimo

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 03/03/2017

Lingua Danese

EAN-13 9788711639740

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Salmer og begyndelser til 1980'erne"

Salmer og begyndelser til 1980
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima