Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Samen lezen met de Zoete Zusjes

Hanneke de Zoete
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
2,99

Leer lezen met de Zoete Zusjes in drie boekjes op verschillende niveaus voor beginnende lezers. In dit tweede boekje kunnen lezers met een paar maanden ervaring spelenderwijs oefenen met toneellezen

Leren lezen is nog leuker met de Zoete Zusjes! Daarom zijn er nu drie gloednieuwe Zoete Zusjes-titels van oplopend niveau:

  • Ik lees met de Zoete Zusjes: voorde allerjongste lezers in groep 2 en begin groep 3 die woorden en klanken leren herkennen.
  • Samen lezen met de Zoete Zusjes: voor beginnende lezers die een aantal maanden leesonderwijs hebben gehad.
  • Lekker lezen met de Zoete Zusjes: voorkinderen die al ongeveer een jaar leesonderwijs hebben gehad.

In ieder boek beleven de Zoete Zusjes Saar en Janna weer allerlei avonturen. En nu kunnen ook de jongste lezers daarvan meegenieten! Met in totaal maar liefst 144 bladzijden leesplezier zullen kinderen in groep 2 en 3 kunnen beginnen met het herkennen en lezen van de eerste letters, woordjes en zinnen. Eerst samen, en dan zelf! Natuurlijk zijn de verhalen weer opgevrolijkt met de leukste illustraties van Iris Boter.

In het tweede boekje, 'Samen lezen met de Zoete Zusjes', kun je samen hardop vier korte verhalen toneellezen met twee tot vijf personen. Door de simpele woorden van één of twee lettergrepen en korte zinnen van maximaal zes woorden kunnen beginnende lezers die een aantal maanden leesonderwijs hebben gehad spelenderwijs oefenen met lezen.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Dizionari e Enciclopedie » Opere di consultazione » Narrativa » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 23/01/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9789043931823

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Samen lezen met de Zoete Zusjes"

Samen lezen met de Zoete Zusjes
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima