Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Satranç Psikolojisi 1

Dimes Hak Alerli
pubblicato da Scala Yaynclk

Prezzo online:
2,51

Satranç, SSCB döneminde yöneticiler tarafndan ideolojik bir araç olarak görüldü. Bu nedenle, satranç konusunda önemli bilimsel aratrmalar yapld, ciddi bir altyap oluturuldu ve turnuvalar düzenlendi. Ancak, tüm bunlarn yan sra KGB gibi bir örgüt de satrançta aktifti. En balarda kzl komiser Krilenko, daha sonra ise Sovyet Satranç Federasyonu Asbakan, ünlü KGB albay Baturinski (1914-2002) Rus-Sovyet satrancnn "koruyucu melek"leri oldular. KGB'nin en etkin yöntemlerinden biri olan psikolojik-bürokratik faaliyetler satranç tacnn uzun süre SSCB'de kalmasna neden oldu. KGB'nin koruyucu melekliinin gölgesi Keres, Bronteyn, Tal, Korchnoi ve birçok baka büyükustann kariyerini olumsuz etkilemitir. Birçok örnek içinde en çok bilineni udur: 1978 ylnda Filipinler'de oynanan Victor Korchnoi ile Anatoly Karpov arasndaki dünya ampiyonluu maç srasnda Karpov'un yedii yourdun rengi önemli sorun oluturuyordu. Korchnoi, Karpov'a gelen yourtlarn renkleri ile gizli mesajlar verildiini iddia ediyordu. Daha önemlisi Karpov'un ekibinde yer alan psikoloji profesörü Vladimir Zuhar'n oturduu yerle ilgiliydi. Korchnoi negatif baklarn kendisini olumsuz etkilediini söylüyor ve bu ahsn ön sralarda oturmasn istemiyordu. Daha sonra Korchnoi kötü baklar engellemek amacyla kendi parapsikoloji uzmann getirtti. 1984'de yarm kalm maçta ayn Zuhar'dan bu defa da Kasparov ikâyet ediyordu.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Scala Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786059248846

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Satranç Psikolojisi 1"

Satranç Psikolojisi 1
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima