Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

50 jaar geleden begonnen de seventies. Men kan ermee dwepen of ze verfoeien, maar de jaren zeventig waren in elk geval veelkleurig (het behangpapier alleen al...).

Van de autoloze zondagen tot Watergate. Van De Collega's tot Dallas. Van disco tot punk. Van Jaws tot The Godfather.
Van Raymond Goethals tot Ivo Van Damme. Van Urbanus tot Fawlty. Van Ann Christy tot Rock Torhout. Van de Citroën CX tot de cassetterecorder. Van olifantenpijpen tot het Farrah Fawcett-kapsel. Van de scoubidou tot de View-Master.

Auteur Filip Osselaer ontwikkelde samen met Leen Demaré (nu bij Radio Nostalgie) het concept Scoubidou om de seventies te doen herleven: een show, een plaat, een podcast en dit boek dus. Hij interviewde talloze (soms nog altijd populaire, soms al vergeten) coryfeeën van toen, zoals Peter Koelewijn, Herman De Croo, Willeke Van Ammelrooy, Walter Grootaers, Miel Puttemans, Nicole&Hugo, Paul Van Himst en Willy Sommers.

Dettagli down

Generi Famiglia Scuola e Università » Libri Scuola , Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Corpo e salute

Editore Borgerhoff & Lamberigts

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 10/11/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789463933438

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Scoubidou!"

Scoubidou!
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima