Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Jan Valjan, aç ailesini doyurmak için ekmek çaldndan, bir kadrgada kürek çekmeye mahkum edilmitir. Kaçma giriiminde bulunduu için mahkumiyet süresi on dokuz seneye çkarlr ve 1815'te serbest braklr. Hapisten çknca, mahkum olduunu gösteren belge yüzünden herkes ona kötü davranr. Bir piskopos onu evine alr, o ise evin gümü takmlarn çalarken yakalanr. Piskopos ikayetçi olmaz, üstelik ona iki de gümü amdan hediye eder; onlardan elde edecei paray namuslu adam olma yolunda harcamasn ister.

Bu son olay, Jan Valjan için bir dönüm noktas olur. Madeleine adyla i hayatna atlr, zengin olur ve belediye bakan seçilir. Fantin adnda dümü, fakat ruhça temiz bir kadn polis efi Javert'in elinden kurtarr. Javert, birdenbire ortaya çkan, ksa sürede zengin olan ve herkesin "Baba" dedii madeleine'in kim olduunu merak eder ve aratrmaya balar.

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 302

Dili: Türkçe
Yaynevi: Panama Yaynclk

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Panama Yaynclk

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785930006

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sefiller"

Sefiller
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima