Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Seçme Ninniler - 100 Temel Eser

Nesil Yaynlar
pubblicato da Nesil Yaynlar

Prezzo online:
0,33

Bu kitap; çocuklar, öretmenler, anneler ve gençler için çocukluun masum dünyasna yeni bir pencere olacaktr.

O güzelim ninnilerin içinde hayatn incelikleri gizlidir aslnda. Annelerin hayr dualar, beklentileri, dilekleri, ninnilere yansr. Her birisi bir dua olur, göe uzanr.

Baz ninniler, türkülere dayanr, bazlar manevi duygular önceler. Bazlar nee saçar, bazlar ders verir. Ninniler, tekrar çocukluun o cennet misal dünyasna çarr bizleri. Oraya davet ederler. Ayrca kültürümüze ait deerlerin aktarmnda bir ilk ders olma özelliine de sahiptirler.

Bu eser, konuyla ilgilenen herkese faydalar salayacaktr. Kültürümüzün sonraki nesillere tanmas adna bir katk olmas dileimizle...

Format: epub32x32.png

Sayfa Says: 27

Bask Yl: 2013

Dili: Türkçe
Yaynevi: Nesil Yaynlar

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Sport e Tempo libero » Hobby, enigmistica, quiz e giochi

Editore Nesil Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9786051316826

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Seçme Ninniler - 100 Temel Eser"

Seçme Ninniler - 100 Temel Eser
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima