Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Suriname 1712. Map Overbeke van Raamsdonk is opgegroeid als blanke plantersdochter in Suriname. Vanwege de oprukkende Fransen hebben Map en haar moeder de plantage tijdelijk verlaten en hun heil gezocht bij neef Olaf, wiens plantage Klein Helder een stuk verder stroomopwaarts ligt - zo ver zullen de Fransen waarschijnlijk nooit komen. Ze hebben het mis. De Fransen vallen Klein Helder aan en Maps moeder en neef Olaf worden vermoord. Zelf ontsnapt Map ternauwernood aan de dood door de hulp van de slaaf Kwasi, die Map meeneemt het oerwoud in, waar diep verscholen tussen het groen een dorp van weggelopen slaven moet zijn. Tijdens hun zoektocht naar het Marrondorp is Map volledig afhankelijk van Kwasi en gaat ze de slaaf met andere ogen bekijken. De daaropvolgende weken die Map bij de weggelopen slaven doorbrengt, zijn van grote invloed op Maps visie op de slavernij. De vrijheidsdrang van de dorpsbewoners en de manier waarop ze in het oerwoud een nieuw bestaan proberen op te bouwen, vervullen haar met respect. Er ontstaat een hechte vriendschap tussen Map en Séry, een van de weggelopen slavenmeisjes. Tegelijkertijd ontwikkelt ze gevoelens voor Kwasi die geheel nieuw voor haar zijn. Maps terugkeer naar haar vader en de wereld waarin slaven als minderwaardige mensen worden beschouwd, is dan ook slechts een tijdelijke - ze gaat terug naar het Marrondorp.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Romanzi storici per bambini e ragazzi , Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa storica

Editore Lemniscaat B.v., Uitgeverij

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/02/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789047750727

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Sisa"

Sisa
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima