Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Skolskav

Anita Jansson
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
9,97
10,45
-5 %
10,45

Skolskav ger en unik inblick i författarens yrkesresa under utvecklingen av "En skola för alla," regeringens skolreform som utformades under 1940-talet och som pagar fortfarande.

För alla som är intresserade av den svenska skolans utveckling är Skolskav ett maste. Den ger en omfattande bild av den svenska skolvärlden, fran författarens egen skolgang till ledande befattningar inom större organisationer.

Berättelsen spänner över varje artionde fran 1960-talet. Den speglar 1970-talet da förändringar i kunskapssynen blev en het debatt, krävande att lärare utvecklade individualiserad undervisning. Hur skulle skolan kunna leva upp till läroplanens intentioner? Varför blev det sa svart?

Under tva decennier kring millennieskiftet genomgick hela den offentliga sektorn en kraftig decentralisering.

Läsaren far följa författaren som skolledare, utvecklingschef och organisationskonsult. När de övergripande skolläroplanerna inte fick önskat resultat, ingrep regeringen och riksdagen genom att flytta huvudmannaansvaret fran stat till kommun, implementera mal- och resultatstyrning av skolsystemet och senare kräva systematiskt kvalitetsarbete.

Kompetensen att styra och organisera pa den mottagande nivan var helt enkelt otillräcklig.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189894341

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Skolskav"

Skolskav
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima