Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Modern toplumlarmzn günden güne totaliter rejimlere doru kayd, filozof Slavoj Zizek'in dedii gibi kapitalizmle demokrasi arasndaki sonsuz evliliin bittii bir dönemde hepimizin kafasn kurcalayan ey nasl bir gelecein bizi bekledii. Eer insanlk bu gelecekten iaretleri okuyamayp bu gelecei deitiremedii takdirde Katharine Burdekin'in 80 yl önce kurgulad faist bir dünya olabilir mi bizi bekleyen?

iddet ve hainliin erkeklere statü kazandrd, kadnlarn damzlk hayvan vasfna indirgendii bu dünyada herkesin ortaklaa tapt tek bir ey vardr: LDER

1937'de Hitler henüz yaarken yazlan bu roman, uzun süre unutulmu ancak 1980'lerde tekrar gündeme gelmiti. "1984" ve "Cesur Yeni Dünya" gibi büyük distopik romanlarn arasnda yer alan Swastika Geceleri en önemli feminist eserlerden biri olarak görülmektedir. Önsözden alntlarsak:

"Burdekin Swastika Geceleri'inde yedi yüz yllk Nazi hegemonyasnn ardndan bir Avrupa hayal ederken, faizmin tehlikeleri hakknda uyarda bulunmaktan daha fazlasn yapyordu. Burdekin'in kitab, faizm analizlerini, Hitler ve onun döneminin özelliklerinin ötesine geçerek ifade etmesi açsndan önem tamaktadr. Faizmin erkek hegemonyasnn olaan gerçekliinden, cinsiyet rolleri açsndan erkek ve kadnlar kutuplatran bir gerçeklikten nitelik olarak deil, nicelik olarak farkl olduunu iddia eden Burdekin, davrann "eril" ve "diil" ekillerini hicvetmektedir. Bu açdan Nazi ideolojisi, "erkeklik kültünün" en uç noktaya ulam halidir. Erkeklik kültüne kar öne sürülen güçlü argumanlarn yan sra bu balant, Burdekin'in kitabn 1930 ve 1940'larda yazlm dier pek çok anti faist kar ütopya kitabndan ayrr."
(Tantm Bülteninden)

nce Kapak:

Sayfa Says: 232

Bask Yl: 2016

e-Kitap:

Sayfa Says: 184

Bask Yl: 2014

Dili: Türkçe
Yaynevi: Encore

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Encore

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789786001149

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Swastika Geceleri"

Swastika Geceleri
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima