Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

System Windows. Najlepsze rozwi?zania

Preston Gralla
pubblicato da Helion

Prezzo online:
23,43

System Windows. Najlepsze rozwišzania

 • Jak dopasowa? Windows do swoich potrzeb?
 • Jak optymalnie zabezpieczy? komputer?
 • Jak zwi?kszy? wydajno?? systemu Windows?
 • Jak zbudowa? domowe centrum rozrywki?

Systemu Windows nie trzeba nikomu przedstawia?. Warto jednak zobaczy?, jak mo?na go udoskonali? i dostosowa? do swoich potrzeb. Dzi?ki tej ksiš?ce poznasz szerokie spektrum oprogramowania -- zarówno wbudowanego, jak i zewn?trznego, wraz z instrukcjami u?ycia -- przeznaczonego do modyfikacji oraz personalizacji obecnie u?ywanych systemów Windows.

Ksiš?ka "System Windows. Najlepsze rozwišzania" nie jest skierowana do tych, którzy oczekujš zwyk?ych porad i wskazówek mówišcych, gdzie nale?y kliknš?, gdzie przecišgnš? myszš i jakie polecenia wpisa?. To propozycja kreatywnych rozwišza?, dzi?ki którym ka?dy u?ytkownik b?dzie móg? dostosowa? ten system operacyjny i wszystkie aplikacje oraz sprz?t, na którym dzia?ajš, w celu podniesienia komfortu i wydajno?ci swojej pracy. Po przeczytaniu tej ksiš?ki samodzielnie skonfigurujesz interfejs Aero w systemie Vista i utworzysz w?asne gad?ety paska bocznego, po czym uruchomisz je z nap?du USB. Dzi?ki szczegó?owym instrukcjom i wskazówkom krok po kroku zastosujesz przedstawione tu sposoby na optymalizacj? pracy z Windows. Znajdziesz tu równie? porady dotyczšce przeglšdarki Internet Explorer i pakietu biurowego Office 2007 oraz sprz?tu, takiego jak Zune czy router bezprzewodowy. W ksiš?ce znajdziesz sposoby m. in. na:

 • szybsze uruchamianie i zamykanie systemu,
 • wyszukiwanie i zarzšdzanie plikami w Eksploratorze Windows,
 • rozwišzywanie problemów z Internet Explorerem,
 • k?opoty z sieciš,
 • optymalizacj? poczty elektronicznej,
 • zapewnianie bezpiecze?stwa i kontroli kont u?ytkowników,
 • wykorzystanie grafiki i multimediów,
 • podnoszenie wydajno?ci systemu.

Uwolnij ca?y potencja? drzemišcy w systemie Windows!

Dettagli down

Generi Informatica e Web » Linguaggi e Applicazioni » Sistemi operativi

Editore Helion

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 27/11/2008

Lingua Polacco

EAN-13 9781457176722

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "System Windows. Najlepsze rozwi?zania"

System Windows. Najlepsze rozwi?zania
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima