Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

"Yalvaryorum yaz. ki satrck olsun yaz, ruhun altüst, sinirlerin laçka olduysa da yaz. Ama her gün. Dilerini sksan da, anlamsz saçmalklar da olsa yaz. Yazmak en gülünç ve en patetik hayallerimizden biridir. Ak kât üzerine kara kvrck çizgiler çizerek önemli eyler yaptmz sanrz. Gene de senin iin bu, sadece seçtiin deil, kaderinin sana lütfettii iin, ayet bir kaç yolu bulman olasysa bulabilecein tek kap bu. Yaz, yaz. Nihayetinde tonlarca kât atlsa bile, tek bir satr cann kurtarabilir. (Belki)."

lk defa 1950'de yaymlanan Tam O Anda, yazarnn deyiiyle metin "parçacklar"ndan oluuyor: Kimisi bir sayfay geçmeyen ksa anlatlarn, notlarn, taslaklarn, anlarn, günce yazlarnn, gündelik yaama dair gözlemlerin, yazarn kimi konular üzerine düüncelerinin bir araya getirildii deerli bir tür "kiisel bohça".

Tam O Anda, Dino Buzzati'nin yüreini, zihnini megul eden meselelerle yaz araclyla hesaplamasna dair bir yolculuk. kinci Dünya Sava'nn beraberinde getirdii umutsuzluk ortamna hiç de uzak olmayan bir dönemde kaleme alnm bu metinlerde o ruh hali hissediliyor: Akp giden zamana kar koyamayn ylgnl, ölümle giriilen daimi düello, bekleyi, yalnzlk gibi Buzzati'nin poetikasn oluturan temel izleklerle örülü hepsi. Kimi kurmaca, kimi otobiyografik olan bu metinler, yazar Buzzati'nin özündeki "insan" Buzzati'yi daha yakndan tanmamza olanak salayan birer yapboz parças.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Autobiografie e biografie letterarie , Storia e Biografie » Biografie Diari e Memorie » Scrittori, poeti e letterati

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750753084

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tam O Anda"

Tam O Anda
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima