Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tefeci Gobseck - Ksa Klasikler 36

Honore De Balzac
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
1,56

Balzac nsanlk Komedyas'nda 19. yüzyln ilk yarsn ve Fransa'y kapsayan, yaanm gerçeklikten çok onun bir tür aynas niteliini tayan, kendi tarihi, corafyas, soylular ve burjuvazisi, esnaf ve köylüleri, politikaclar ve züppeleri daha da önemlisi kendi yasalar, felsefesi, bilimi bulunan alabildiine özgün bir roman evreni yaratt.

Yüz otuz yedi eserden oluan yirmi alt ciltlik devasa yaptn Özel Yaamdan Sahneler bölümünde yer alan Tefeci Gobseck'de, Balzac bu kez bir tefecinin de dahil olduu bir aile dramn genç avukat Derville'in gözünden anlatyor.

(Tantm Bülteninden)

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 9789750752322

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tefeci Gobseck - Ksa Klasikler 36"

Tefeci Gobseck - Ksa Klasikler 36
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima