Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Teseu i el minotaure

Eduardo Acín dal Maschio
pubblicato da Shackleton Books

Prezzo online:
0,00

Fa molt i molt de temps, en aquella època de la qual ens parlen els mites, a la Terra hi vivia un monstre lleig i temible com cap altre: el minotaure. Era un animal ferotge, meitat home i meitat brau, que s'alimentava de carn humana. El seu menjar preferit eren els catorze nois i noies ateneus que li entregaven cada any a les portes del laberint on el tenien tancat. Quina por! Ningú volia ser presa d'un monstre tan horrorós! Hi hauria algun heroi sobre la Terra capaç d'alliberar-los de la terrible amenaça?

Descobreix les millors històries de la mitologia clàssica amb els contes de la col·lecció Mitologia per a nens, de Shackleton Kids.

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Shackleton Books

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 16/05/2023

Lingua Catalano

EAN-13 9788413613024

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Teseu i el minotaure"

Teseu i el minotaure
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima