Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

The Wild Swans - De wilde zwanen (English - Dutch)

Ulrich Renz
pubblicato da Sefa Verlag

Prezzo online:
3,99

Bilingual children's picture book (English - Dutch), with audio The Wild Swans' by Hans Christian Andersen is, with good reason, one of the world's most popular fairy tales. In its timeless form it addresses the issues out of which human dramas are made: fear, bravery, love, betrayal, separation and reunion. The edition at hand is a lovingly illustrated picture book recounting Andersen's fairy tale in a sensitive and child-friendly form. It has been translated into a multitude of languages and is available as a bilingual edition in all conceivable combinations of these languages. Listen to the story in both languages, read by native speakers! NEW: With pictures to color! A download link in the book gives you free access to the pictures from the story to color in. Tweetalig kinderboek (Engels - Nederlands), met luisterboek "De wilde zwanen" van Hans Christian Andersen, is niet voor niets een van de beroemdste sprookjes van de wereld. In een tijdeloze vorm, behandelt het de thema's van de menselijk drama's: angst, dapperheid, liefde, bedrog, afscheid en hereniging. Deze editie is een prachtig geïllustreerd prentenboek waarin het sprookje van Andersen in een gevoelige en kindvriendelijke vorm wordt verteld. Het is vertaald in een veelheid aan talen en is verkrijgbaar in tweetalige versie in alle denkbare combinaties van deze talen. Luister naar het verhaal in beide talen, vorgelezen door moedertaalsprekers! NIEUW: Met kleurplaten! De afbeeldingen van het verhaal kunnen worden gedownload om te kleuren via een link in het boek.

Dettagli

Generi Famiglia Scuola e Università » Educazione, Scuola e Università , Lingue e Dizionari » Corsi di lingua e cultura tedesca » Corsi di tedesco

Editore Sefa Verlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/11/2019

Lingua Inglese

EAN-13 9783739953731

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "The Wild Swans - De wilde zwanen (English - Dutch)"

The Wild Swans - De wilde zwanen (English - Dutch)
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima