Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tidens Tre Riktningar

Jerker Nordlund
pubblicato da Bookea

Prezzo online:
10,17

Civilisationen som vi känner den har sedan länge falnat.

Spillror av mänskligheten har spridit sig ut i galaxen för att undkomma de ekologiska katastroferna. Pa Jorden har ett meritokratiskt Universitet tagit makten, för att med akademisk järnhand leda planeten ut ur den langa, mörka Andra Medeltiden.

Frustrerad över sin ytliga omgivning i framtidens Rom, drömmer studenten Jossar om att bli en resenär till stjärnorna.

För att lyckas med detta behöver han ga med i ett hemligt Brödraskap, vilka exklusivt känner till hur den rymdgalenskap som drabbar stjärnresenärerna skall undvikas. Fragan är om de är att lita pa? Deras hemlighetsmakeri är anstötligt för det

styrande Universitetet, som motvilligt tvingats erkänna att metoderna är verkningsfulla.

I gränslandet mellan mystik och vetenskap söker Jossar sanningen om sig själv, Brödraskapet och Universums struktur, för att med livet som insats kunna göra sin oaterkalleliga resa.

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Bookea

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 14/03/2024

Lingua Svedese

EAN-13 9789189887398

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tidens Tre Riktningar"

Tidens Tre Riktningar
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima