Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tommaso en de blinde fotograaf

Gesualdo Bufalino
pubblicato da Uitgeverij Oevers

Prezzo online:
0,00

Een herontdekte Italiaanse parel van een groot schrijver, voor de liefhebbers van Proust, Joyce en Borges. Tommaso en de blinde fotograaf is Bufalino's laatste roman, het werd enkele dagen na zijn dood in 1996 gepubliceerd en in 1999 bekroond met de Fernesina-Biblioteca Europea-prijs.

Tommaso Mulè, een ex-journalist met ambities om schrijver te worden, verlaat zijn baan, familie en vrienden om verwarrende existentiële redenen en gaat in ballingschap in de kelder van een een gebouw in Rome dat nog in aanbouw is. Daar wordt hij toeschouwer, acteur en chroniqueur van vele incidenten, en is hij getuige van de moord op zijn vriend Tiresias, blind en fotograaf, een van de paradoxen die de kern van het boek vormen. Nog meer dan de plot - een triviale kwestie van moraal en corruptie - telt in deze roman de werking van de microkosmos van het gebouw.

In een bedrieglijk realistische setting mengt Bufalino op een virtuoze manier raadsels en pastiches om een wervelend barokspel te creëren. Zijn verfijnde manier van schrijven contrasteert voortdurend met het geniepige karakter van de situaties.

'De literaire constellatie die Bufalino altijd onder de loep heeft genomen, telt Proust, Joyce en Borges als vaste sterren.'
- L'Unità

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore Uitgeverij Oevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 04/11/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789493290785

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Tommaso en de blinde fotograaf"

Tommaso en de blinde fotograaf
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima