Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Toplum ve Edebiyat

Adnan Binyazar
pubblicato da Can Yaynlar

Prezzo online:
0,92

Edebiyat kültürümüze büyük katklarda bulunan Adnan Binyazar, düünce dünyamzn en verimli denemecilerinden biri. "Kitap, kiiyi bilgece düünmeye yöneltiyor, onu erdemli klyor. nsan, yeryüzündeki varlnn bilincine ancak kitapla varr. Zaman en olumlu yönde kullanma alkanln kazandran bu edim, insana sonsuzca düünebildii bir dünyann kapsn da aralar. Goethe'nin Faust'unun çelikili kimliini, ancak bu kapdan girenler kavrayabiliyor. Kitap, insanca varoluun kültür belgesidir. Onu çadan çaa tayp sonsuzlua erdiren de, özgürce düünmenin yoluna sokan da kitaptr. nsan, ancak düünsel varlk bilincine erdii oranda 'insan' deil midir?"

Sanat, edebiyat konularnda ufuk açc yazlaryla düünce dünyamza büyük katklarda bulunan Adnan Binyazar'n bu kitab, sanatçnn içinde yer ald tüm alanlara k tutan yazlardan oluuyor. Toplum ve Edebiyat, toplum karsnda sanatçnn konumunu irdeliyor: Sanatn, sanatçnn görevi nedir? nsan neden yazar, neden okur? Devletin, yasalarn, geleneklerin sanatç karsndaki tutumu ne olmutur?

Edebiyatmzn kaynaklar nelerdir? Binyazar bütün bu sorular sorup yantlarn aratrrken kl krk yaryor. Sanata ilgi duyanlar, insann insan olarak varoluunun anlamn arayanlar için bir bilge olarak hitap ediyor. Geniletilmi yeni basksn sunduumuz Toplum ve Edebiyat'n genç kuan dikkatinden kaçmayacan umuyoruz.

nce Kapak:

Sayfa Says: 368

Bask Yl: 2010

e-Kitap:

Sayfa Says: 306

Bask Yl: 2010

Dili: Türkçe
Yaynevi: Can Yaynlar

Dettagli down

Generi Non definito

Editore Can Yaynlar

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 01/01/2001

Lingua Turco

EAN-13 2789785916833

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Toplum ve Edebiyat"

Toplum ve Edebiyat
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima