Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Totaal gesloopt - Jeff Kinney
Totaal gesloopt - Jeff Kinney

Audiolibro Totaal gesloopt

Jeff Kinney
pubblicato da VBK Media

Prezzo online:
13,99

Totaal gesloopt is deel 14 in de megasuccesvolle en supergrappige graphicnovelserie Het leven van een Loser van Jeff Kinney. Voor jongens en meiden van 8 jaar en ouder. Supergrappig vertaald door Hanneke Majoor.

De familie Botermans krijgt onverwacht een erfenis. Bram weet daar wel raad mee. Maar zijn moeder vindt dat het geld verantwoord moet worden besteed: het huis wordt verbouwd.
Zodra de werklui beginnen, gaat alles mis; de puinhoop is niet te overzien. Bram is totaal gesloopt en vraagt zich af of er nog iets te redden valt. Dan daalt het stof neer wordt het verbouwen of verhuizen?

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Storie a fumetti » Storie da ridere » Storie ambientate nella scuola » Narrativa

Editore Vbk Media

Formato Audiolibro

Durata 01:51.52

Pubblicato 03/06/2020

Lingua Olandese

EAN-13 9789026152634

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Totaal gesloopt"

Totaal gesloopt
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima