Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I Totempælen møder vi kvinden, hvis mand skal på forretningsrejse og før sin afrejse bruger meget tid på at snedkerere en totempæl i baghaven. Den viser sig at have helt særlige kræfter.

Fortællingen sælges separat. Den indgår også i bogen Zeemeermin, der er en samling af erotiske, fantastiske og humoristiske fortællinger om roller, forvandlinger, fascination og begær.

Dettagli

Generi Passione e Sentimenti » Letteratura erotica , Romanzi e Letterature » Erotica

Editore Lindhardt Og Ringhof

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 15/09/2012

Lingua Danese

EAN-13 9788711381984

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Totempælen - en historie om troskab"

Totempælen - en historie om troskab
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima