Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Türelemüveg

Guillaume Métayer
pubblicato da Magvet

Prezzo online:
5,02

Guillaume Métayer francia költ els magyarul megjelent könyve válogatás az 1972-ben született szerz régebbi és újabb verseibl. Métayer korábban sokkötetnyi magyar verset és prózát fordított franciára Petfitl József Attilán át a kortárs szerzkig. Líráját négy kiváló magyar költ ültette át magyarra: Tóth Krisztina, Imreh András, Kemény István és Lackfi János tolmácsolásában olvashatjuk ezeket az érzékeny, finoman megmunkált, áttetszen tiszta, hol tárgyszer, hol vallomásosan intim költeményeket, prózaverseket és szatirikus szonetteket. Ahogy a fordítók írják a Türelemüvegrl: Ezek a versek egyszerre személyesek, vallomásosak, dühösek, ironikusak, önironikusak, nosztalgikusak és aktuálisak. Egyszerre ejtenek kétségbe a mai európai társadalom és a magunk döbbenetes felületessége, zombi-léte miatt, és gyönyörködtetnek formájukkal, eleganciájukkal, humorukkal."

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Poesia

Editore Magvet

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 06/06/2018

Lingua Ungherese

EAN-13 9789631437010

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Türelemüveg"

Türelemüveg
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima