Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Trenes d'herba dolça

Robin Wall Kimmerer
pubblicato da Cossetània Edicions

Prezzo online:
13,99

Best-seller al New York Times i al Washington Post i un dels deu millors assajos de la dècada segons Literary Hub. Com a botànica, Robin Wall Kimmerer ha rebut formació per respondre preguntes sobre la natura amb les eines de la ciència. Com a membre de la nació de ciutadans potawatomi, abraça la idea que les plantes i els animals són els nostres mestres de més edat. A Trenes d'herba dolça, Kimmerer uneix aquestes lents del coneixement per demostrar que el despertar d'una consciència ecològica més àmplia exigeix el reconeixement i la celebració de la nostra relació recíproca amb la resta del món viu. Perquè només quan podem sentir les llengües d'altres éssers som capaços de comprendre la generositat de la terra, i aprendre a donar els nostres regals a canvi.

Dettagli down

Generi Scienza e Tecnica » Biologia » Botanica e scienza delle piante , Ambiente e Animali » Ecologia e Ambiente » Conservazione e gestione territorio

Editore Cossetània Edicions

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/01/2021

Lingua Catalano

EAN-13 9788413561004

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Trenes d'herba dolça"

Trenes d
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima