Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Un haiku per a l'Alicia

Francesc Miralles
pubblicato da Editorial Cruïlla

Prezzo online:
5,99

Als disset anys, el Genís Gràcia creu que la seva vida és un fracàs: els pares s'han separat, no se'n surt amb els estudis, s'avorreix... Quan creu que ha arribat a un carreró sense sortida coneix l'Alícia, que ha fundat una societat secreta on es discuteix sobre la felicitat, els diners o el sentit de la vida. La fascinació per la misteriosa Alícia, amant dels haikus, coincideix amb la singular feina que acaba de trobar en una editorial.

Dettagli

Generi Bambini e Ragazzi » Narrativa » Narrativa

Editore Editorial Cruïlla

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 08/10/2014

Lingua Catalano

EAN-13 9788466136556

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Un haiku per a l'Alicia"

Un haiku per a l
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima