Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

u n i v e r s o s és un relat íntim que conta la història d'una colla de joves a l'institut de secundària amb unes complicades relacions personals, com ha de ser a eixa edat, i com aquestes relacions condicionen la seua edat adulta més enllà del que seria desitjable.
Com va ser la teua època a l'institut? Com eren les històries que vas viure allà? També portaves un diari? Recordes amb qui somniaves de jove?
Al llibre s'explica la retrobada d'aquesta colla en la maduresa i com es desencadena un fet tràgic predestinat des del primer capítol. Per als personatges d' "u n i v e r s o s" és més important el viatge que el final. Un viatge trufat, també, de bones cançons...
El llibre va estar escrit en gran part durant l'estiu de 2019 en estreta col·laboració amb un grup de persones lectores voluntàries que anaven comentant cada capítol segons s'escrivia. Amb els seus comentaris i suggeriments el relat va créixer i es va anar adaptant no sols a la imaginació de l'autor sinó també a la de tota la colla col·laborativa.

Dettagli

Generi Romanzi e Letterature » Romanzi contemporanei

Editore El Petit Editor

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 26/12/2020

Lingua Catalano

EAN-13 1230004434368

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Universos"

Universos
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima