Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

I Den gudomliga komedin öppnar sig en väg för Dante genom den öde skogen som slutligen leder till Paradiset. Men vad gör vi idag som ändliga biologiska varelser när vi finner oss vilse i det moderna samhället? I sin fascinerande och gripande nya bok försöker Georg Klein besvara den frågan genom att berätta om tre människor som han kommit nära. En av dem strider på flera av andra världskrigets fronter och sjunker djupt ner i nazistiska och kommunistiska fängelser, men blir sedan framgångsrik affärsman i väst. Den andre använder sin exceptionella vetenskapliga begåvning för att fly det konventionella livet och dess torftighet. Den tredje, Georg Kleins farbror, förlorar hela sin familj i Förintelsen men förmår leva vidare genom meningsfullt arbete för andra i sin hemby.

De här tre männen är sinsemellan mycket olika, men de har någonting mycket väsentligt gemensamt som intresserar Georg Klein djupt. Undan ledan och sorgen väljer de alla det aktiva engagemanget - de söker sådana utmanande uppgifter som tar dem maximalt i anspråk och åtminstone för en tid befriar dem från det förflutna och låter dem leva här och nu.

Dettagli

Generi Non definito

Editore Albert Bonniers Förlag

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 17/12/2014

Lingua Svedese

EAN-13 9789100146726

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Utvägen"

Utvägen
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima