Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Van poezenhuis tot droompaleis

Marianne Busser - Ron Schroder
pubblicato da Overamstel Uitgevers

Prezzo online:
4,99

In wat voor huis woon jij? Is het klein of juist groot? Woon je er met heel veel mensen of is het meestal stil? In dit heerlijke prentenboek voor de Kinderboekenweek laten Marianne Busser en Ron Schröder kinderen door middel van grappige versjes kennismaken met heel veel verschillende huizen en de families die er wonen. Wat dacht je van een circushuis, een huis vol poezen, een woonboot, een tiny house of juist een echt kasteel? Kom maar binnen in dit boek, je bent altijd welkom!

Dettagli down

Generi Bambini e Ragazzi » Temi personali e sociali » Famiglia e relazioni » Narrativa » Storie da ridere

Editore Overamstel Uitgevers

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 25/09/2023

Lingua Olandese

EAN-13 9789048868896

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Van poezenhuis tot droompaleis"

Van poezenhuis tot droompaleis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima