Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Inclusief gratis online videocursus. Train je hersenen om beter om te gaan met tegenslag: ontwikkel veerkracht. Rick Hanson laat in 'Veerkracht' zien dat innerlijke krachtbronnen als lef, dankbaarheid en mededogen onmisbaar zijn in een wereld zonder zekerheden. Daarmee ontwikkelen we de veerkracht, waarmee we onze kinderen grootbrengen, ons werk doen, omgaan met stress, problemen oplossen en oude wonden genezen. Met zijn kenmerkende mix van neurowetenschap, mindfulness en positieve psychologie toont Rick Hanson hoe we twaalf innerlijke vermogens kunnen ontwikkelen en opnemen in ons zenuwstelsel. Hierdoor voelen we ons minder gestrest, kunnen we uitdagingen met vertrouwen aangaan en blijven we rustig in tegenspoed.

Dettagli

Generi Salute Benessere Self Help » Self Help » Mente, corpo, spirito , Psicologia e Filosofia » Psicologia

Editore Vbk Media

Formato Ebook con Adobe DRM

Pubblicato 21/05/2019

Lingua Olandese

EAN-13 9789025906870

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Veerkracht"

Veerkracht
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima