Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Tiranë. Mesnatën e krishtlindjes, i kthyer në shtëpi pas anulimit të një udhëtimi me familjen, që do të kishte qenë gjithçka përveçse i këndshëm, Sidriti takohet me Anën magjepse dhe të mistershme. "Në qoftë se i plotëson të gjitha dëshirat, vdes", i mëson ajo, duke i treguar rrugën dhe hapur derën e një bote të pabesueshme dëshirash. Nën magjinë e tyre Sidriti dhe Ana e gjejnë veten në një aventurë urbane, mes fëmijësh të humbur, aksidentesh të dyshimta e fantazmash të një shoqërie të trembur, kriminele e të korruptuar në një histori të errët familjare dhe dashurish të penguara, që do të ndryshojnë zemrën e Sidritit përgjithmonë.

Dettagli down

Generi Gialli Noir e Avventura » Legal thriller e thriller politico , Romanzi e Letterature » Legal, Thriller e Spionaggio

Editore Enkelejd Lamaj

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 07/05/2022

Lingua Albanese

EAN-13 9781005040963

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Vendi diku midis"

Vendi diku midis
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima