Mondadori Store

Trova Mondadori Store

Benvenuto
Accedi o registrati

lista preferiti

Per utilizzare la funzione prodotti desiderati devi accedere o registrarti

Vai al carrello
 prodotti nel carrello

Totale  articoli

0,00 € IVA Inclusa

Eén wilde nacht in Las Vegas heeft me hier gebracht

Ik had moeten weten dat Nick de duivel was toen hij voor het eerst naar me glimlachte. Maar ik kon het onweerstaanbare niet weerstaan. Vooral niet toen die duivel eruitzag als een zondig sexy Italiaanse man die eruit zag alsof hij uit een verboden fantasie was gestapt.

Natuurlijk zei ik ja toen hij me vroeg om de nacht met hem door te brengen. Dit was tenslotte Las Vegas en ik was hiernaartoe gekomen om het bedrog van mijn overspelige ex-man met mijn voormalige beste vriendin even te vergeten.

De nacht die ik met Nick doorbracht, was perfect totdat ik hem iets zag doen wat ik niet had mogen zien. Ik vluchtte om mezelf te beschermen. Maar wat er in Vegas gebeurde, bleef niet in Vegas en nu ben ik in gevaar.

En Nick is de enige die me kan redden

Dettagli down

Generi Romanzi e Letterature » Rosa

Editore Dutch Venture Publishing

Formato Ebook (senza DRM)

Pubblicato 17/03/2024

Lingua Olandese

EAN-13 9798224099160

0 recensioni dei lettori  media voto 0  su  5

Scrivi una recensione per "Verderfelijke liefde"

Verderfelijke liefde
 

Accedi o Registrati  per aggiungere una recensione

usa questo box per dare una valutazione all'articolo: leggi le linee guida
torna su Torna in cima